Etikos kodeksas PDF Spausdinti El. paštas
Sekmadienis, 09 Spalis 2011 19:24

PATVIRTINTA
Plungės lopšelio – darželio ,,Rūtelė“
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 31 d. 
įsakymu Nr. V1-80

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,RŪTELĖ
ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Plungės lopšelio – darželio ,,Rūtelė“ (toliau – įstaiga) etikos kodeksas (toliau –Etikos kodeksas) įtvirtina įstaigos auklėtojų, administracijos ir kitų darbuotojų (toliau – įstaigos bendruomenė), dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausias vengtinio elgesio normas, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir vidaus tvarkos dokumentai.


2. Etikos kodekso paskirtis – pripažinti, palaikyti ir puoselėti teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę ir pilietinę atsakomybę, tiesos siekimą ir akademinę laisvę, kurti demokratišką, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią atmosferą įstaigoje.
3. Etikos kodekse vartojamos pagrindinės sąvokos: 
3.1. Auklėtojai – įstaigos auklėtojai.
3.2. Darbuotojai – administracijos ir kiti darbuotojai, su įstaiga susiję darbo santykiais. 
3.3. Ugdytiniai – įstaigą lankantys vaikai. 
3.4. Įstaigos bendruomenė – įstaigos auklėtojai, administracija ir kiti darbuotojai. 

 

II. BENDROSIOS ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS ETIKOS NORMOS

4. Auklėtojas ir darbuotojas, pripažindamas Etikos kodekso nuostatas ir pripažindami svarbiausias vertybes – kolegiškumą, saviraišką, profesinę kompetenciją, pagarbą kitokiai nuomonei, įsipareigoja: 
4.1. gerbti įstaigos bendruomenės piliečių teises ir pareigas;
4.2. vienodai tarnauti įstaigos bendruomenei, nepaisydamas amžiaus, lyties ir lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų; 
4.3. visada veikti protingai ir teisingai, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis; 
4.4. būti nešališkas ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimdamas sprendimą; 
4.5. priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti savo veiksmų, sprendimų viešumą ir pateikti priimamų sprendimų motyvus; 
4.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją įstaigos bendruomenei ir kitiems asmenims. Oficiali informacija teikiama teisės aktų nustatyta tvarka, jei ji nėra ribojama arba konfidenciali; 
4.7. nepakenkti įstaigos reputacijai ir bendriesiems interesams vykdydamas bet kokią veiklą ir pagal galimybes prisidėti prie įstaigos keliamų tikslų įgyvendinimo; 
4.8. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu daryti neteisėtą poveikį įstaigos bendruomenės nariui. Informacijos apie neteisėtus veiksmus arba aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo įstaigai principo pažeidimu; 
4.9. elgtis sąžiningai administravimo ir ugdymo veikloje;
4.10. inicijuodamas ir (arba) vykdydamas projektus, siejamus su įstaigos vardu, užtikrina, kad projektai atitiktų įstaigos bendruosius interesus; 
4.11. elgtis nepriekaištingai, būti mandagus, malonus, paslaugus ir tvarkingas; 
4.12. savo pareigas atlikti laiku, kokybiškai ir profesionaliai, nuolat tobulinti ir ugdyti savo profesinius gebėjimus, būti pažangus ir kūrybingas; 
4.13. būti tolerantiškas nuomonėms ir įsitikinimas, pagarbiai elgtis su įstaigos bendruomenės nariais ir kitais asmenimis;
4.14. nežeminti įstaigos vardo girtavimu, narkomanija ir kitais visuomenei nepriimtinais, žalingais įpročiais; 
4.15. saugoti įstaigos turtą, nenaudoti jo politinei ir religinei veiklai, privačiam verslui arba asmeniniams poreikiams tenkinti ir neleisti to daryti kitiems asmenims; 
4.16. įsiklausyti ir išgirsti savo kolegas, ugdytinius; 
4.17. skleisti geriausią patirtį, dalytis ja su kolegomis ir perteikti ugdytiniams; 
4.18. skatinti palankią santykių, komandinio darbo atmosferą, savitarpio pasitikėjimą, nešmeižti, neapkalbinėti, neįžeidinėti, nedemonstruoti neigiamų emocijų;
4.19. dalytis darbo patirtimi su kolegomis, ypač su mažesnę patirtį ir kvalifikaciją turinčiais bendradarbiais; 
4.20. nesutarimus su kolegomis stengtis išspręsti aptariant tarpusavyje; 
4.21. su vadovais elgtis pagarbiai, bendrauti korektiškai, vykdyti teisėtus jų nurodymus pasiliekant teisę turėti savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai reikšti; 
4.22. neskelbti konfidencialios informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti; 
4.23. nesutikimą su kolegų nuomone, pastabas dėl jų darbo rezultatų arba pedagoginės veiklos trūkumų stengtis išsakyti asmeniškai, nuomonę korektiškai, nekritikuojant jų asmeninių savybių, tarpusavio bendravimą grįsti mandagumu ir tolerancija;
4.24. neatlikti veiksmų, kuriais daromas spaudimas kolegai arba ugdytiniams, siekiant nepelnyto įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus veiksmus; 
4.25. pagarbiai atsiliepti apie kolegos pedagoginius gebėjimus, teorines pažiūras ir asmenines savybes; 
4.26. objektyviai vertinti įstaigos bendruomenės narių ir ugdytinių ugdymo(si) pasiekimus, veiklą ir elgesį; 
4.27. nesinaudoti tarnybine padėtimi siekiant paveikti pavaldžius ar nepavaldžius asmenis priimti sau, savo šeimos nariams, draugams arba artimiesiems palankų sprendimą; 
4.28. ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles; 
4.29. ginčytinas problemas spręsti tarpusavyje, o neišsprendus ginčo pirmiausia kreiptis į įstaigos administraciją.

III. ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRA
5. Etikos kodekso priežiūrą atlieka įstaigos vadovas, savo veikloje vadovaudamasis Etikos kodekso nuostatomis. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Etikos kodeksas skelbiamas viešai − įstaigos interneto svetainėje ir stende. 
7. Kiekvienas įstaigos bendruomenės narys privalo savo veikloje vadovautis šiuo Etikos kodeksu.

_____________________________

Aprobuota 
Įstaigos Tarybos 2008-01-14 posėdžio
Protokolu Nr.V2-4

Atnaujinta Pirmadienis, 14 Spalis 2013 21:30