PATVIRTINTA

Plungės  rajono  savivaldybės tarybos

2008 m.lapkričio 27 .d. sprendimu Nr.T1-213


PLUNGĖS  LOPŠELIO – DARŽELIO ,,RŪTELĖ “

NUOSTATAI

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Visas lopšelio-darželio pavadinimas: Plungės lopšelis-darželis ,,Rūtelė“. Sutrumpintas  pavadinimas: lopšelis-darželis „Rūtelė“.

2. Lopšelio-darželio  įsteigimo  data: 1987-09-01.

3. Lopšelio-darželio teisinė forma ir priklausomybė: Savivaldybės biudžetinė ne pelno siekianti įstaiga.

4. Lopšelio-darželio grupė: neformaliojo  švietimo  mokykla, kodas 3160.

5. Lopšelio-darželio  tipas: lopšelis-darželis,  kodas  3164.

6. Lopšelio-darželio  buveinė: A.Jucio g. 38,  Plungė ,  LT-90151.

7. Mokymo  kalba: lietuvių.

8. Įstaigos savininkas -  Plungės rajono  savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Plungės rajono savivaldybės  taryba,  adresas: Vytauto g. 12, Plungė, LT – 90123.

9. Mokymo  forma: dieninė.

10. Pagrindinė  veiklos  sritis: švietimas.

11. Pagrindinė  veiklos  rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas,  kodas  85.10.10.

12. Kitos  veiklos  rūšys:

12.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

12.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

12.3. kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

12.4. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksplotavimas, kodas 68.20;

12.5. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

13. Lopšelis-darželis  yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitas banke.

14. Lopšelis-darželis yra labdaros ir paramos gavėjas.

15. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio veiklos dokumentais ir šiais nuostatais.


II. LOPŠELIO – DARŽELIO  TIKSLAI,  UŽDAVINIAI  IR  FUNKCIJOS


16. Lopšelio-darželio tikslai:

16.1. teikti kokybišką, kryptingą, vaiko poreikius (socialinius, kultūrinius, pažintinius) ir valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

16.2. sudaryti palankias socializacijos ugdymo (si) sąlygas;

16.3. saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, gebėjimus, tenkinti fizinius, socialinius, emocinius ir intelektualinius jo poreikius;

17. Lopšelio-darželio uždaviniai:

17.1. tobulinti ugdymo turinį, į ugdymo programas integruojant etnokultūros ugdymą, sveikatingumą;

17.2. puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocines, kūrybines, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir kompetencijų ugdymą(si);

17.3.  atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualumą;

17.4. formuoti partneriškus tėvų ir lopšelio-darželio pedagogų santykius.

18. Lopšelio-darželio funkcijos:

18.1. teikia  bendrąjį ikimokyklinį  ir priešmokyklinį  ugdymą, maitinimo paslaugas, kurių tvarką, mokėjimo terminus, užmokesčio lengvatas, sąlygas ir įkainius reglamentuoja Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai;

18.2. formuoja  ir  įgyvendina  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  ugdymo  turinį,  orientuodamasis             į  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  programas,  ugdymo  planus,  higienos  normas  bei  taisykles,   savo  galimybes  ir  lopšelio-darželio bendruomenės  pedagogų,  ugdytinių,  jų  tėvų pageidavimus;

18.3. ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  ugdymą  organizuoja  pagal įstaigos parengtą programą, vadovaujantis  Švietimo  ir  mokslo    ministro  patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.

18.4. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą organizuoja pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi  programą, kurios  struktūrą

sudaro  penkios kompetencijų grupės: socialinė,  sveikatos  saugojimo,  pažinimo,  komunikavimo  ir  meninė  kompetencija;

18.5. įgyvendina  ugdymo  turinį,  atitinkantį  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo paskirtį,  pagrindines  švietimo  nuostatas,  individualius  lopšelio-darželio  tikslus  ir  vaikų  bei  jų    tėvų (globėjų)  poreikius;

18.6. sudaro  higienines,  materialines,  pedagogines,  psichologines  sąlygas,  laiduojančias  psichinį,  fizinį  vaiko  saugumą  ir  asmenybės  brandą;

18.7. vykdo  ikimokyklinio  ugdymo  programą,  teikiant  ikimokyklinį  ugdymą  vaikams  nuo  1,5  iki 5 (arba 6 ) metų;

18.8. vykdo  priešmokyklinio  ugdymo  programas, teikiant  vienerių  metų  priešmokyklinį    ugdymą  vaikams, kuriems  tais  kalendoriniais  metais  sueina  6  metai. Priešmokyklinis   ugdymas  anksčiau  gali  būti  teikiamas  tėvų  prašymu, jeigu  vaikas  yra  pakankamai   tam subrendęs,  bet  ne  anksčiau  negu  jam  sueis  5  metai;

18.9. organizuoja  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių  vaikų  ugdymą,  pripažįstant  jų

gebėjimus  ir  potencines  galias;

18.10. planuoja ugdymo procesą, ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimą;

18.11. kuria ir tobulina ugdymo (si) aplinką;

18.12.dalyvauja Savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose, ugdymo pasiekimų tyrimuose;

18.13.organizuoja vaikų akcijas, projektus, parodas, ekskursijas;

18.14.rengia ir įgyvendina strateginius ir veiklos planus, ugdymo turinio programas ir metinę veiklos programą;

18.15.organizuoja ugdymo procesą ( mokslo metų pradžia rugsėjo 1d., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo trukmė 10,5 val., 5 dienų darbo savaitė);

18.16.vykdo smurto ir patyčių prevenciją;

18.17.užtikrina reikiamą pagalbą krizės, netikėto ir pavojingo įvykio sutrikdančio ypatingą lopšelio-darželio ar atskirų jos bendruomenės narių veiklą paveiktiems bendruomenės nariams         ( emociškai sukrečiantis visą ar didesnę bendruomenės dalį)  ir užtikrina įprastos veiklos atkūrimą;

18.18. vykdo  lopšelio-darželio  vidaus  auditą  bei  finansinės  veiklos  kontrolę;

18.19. užtikrina interesantų ir svečių apsilankymo įstaigoje  kontrolę ir griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į lopšelį-darželį ir teritoriją.


III .  VAIKŲ  PRIĖMIMAS  Į  LOPŠELĮ – DARŽELĮ

19. Priėmimo į lopšelį-darželį tvarką nustato Plungės rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi  Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais  priėmimo kriterijais.

20. Nepranešus apie lopšelio-darželio lankymą daugiau kaip 1 mėn., vaikas išbraukiamas iš

lopšelio-darželio vaikų sąrašų.

21. Vaiko priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

22. Išvykimas ar perkėlimas į kitą įstaigą įforminamas įsakymu, tėvams visiškai atsiskaičius už vaiko išlaikymą.

23. Švietimo santykiai tarp priešmokyklinio amžiaus vaiko ir lopšelio-darželio įforminami rašytine sutartimi.

24. Ugdymo sutartį su lopšelio-darželio direktoriumi sudaro tėvai (globėjai), ji registruojama sutarčių registracijos žurnale.

25. Švietimo santykiai prasideda nuo vaiko pirmos ugdymo dienos.

26. Vaikų priėmimo į įstaigą kontrolę vykdo Plungės rajono savivaldybė, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.


IV. LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS , PAREIGOS IR

ATSAKOMYBĖ

27. Vaiko teisės:

27.1. ugdytis saugioje ir sveikoje aplinkoje;

27.2. turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;

27.3. į tinkamą mitybą ir higieną;

27.4. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jo amžių, sveikatą bei poreikius;

27.5. bręsti doroviškai, ugdytis bendravimo kultūrą;

27.6. atskleisti savo gebėjimus ir talentus;

27.7. ugdyti savo kalbą, perimti tautos kultūrą, papročius ir tradicijas;

27.8. gauti visapusišką ugdymą.

28. Vaikas privalo:

28.1. gerbti tėvus ir auklėtojus, kitus suaugusius ir vaikus;

28.2. tausoti įstaigos turtą;

28.3. ugdytis atlikti pareigas ir atsakyti už savo poelgius.

29. Tėvų (globėjų) teisės:

29.1. reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis ugdymas, sudarytos reikiamos ugdymo sąlygos;

29.2. gauti informaciją apie savo vaiko ugdymą, elgesį, ugdymosi sąlygas;

29.3. pasirinkti kitą ugdymo įstaigą;

29.4. dalyvauti įstaigos savivaldoje.

30. Tėvai (globėjai) privalo:

30.1.atvesti į lopšelį-darželį vaiką sveiką, švarų ir tvarkingą;

30.2.nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse;

30.3. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai, privalo leisti į mokyklą,  vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais teisės aktais;

30.4. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir  išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;

30.5. bendrauti su įstaigos vadovu, auklėtojomis, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, socialinę-pedagoginę, specialiąją-pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;

30.6. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį, atlyginti vaiko padarytą žalą;

30.7. užtikrinti vaiko parengimą mokyklai;

30.8. tėvai (globėjai), kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

31. Pedagogai turi teisę:

31.1. rengti ir siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;

31.2. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

31.3. būti atestuoti ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

31.4. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos įstatymus;

31.5. atostogauti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

31.6. vertinti vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą, teikti siūlymus dėl pedagoginės  veiklos tobulinimo;

31.7. dalyvauti įstaigos savivaldoje;

31.8. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,

turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

31.9. naudotis kitomis profesinio mokymo, specialiojo ugdymo, aukštojo mokslo, neformaliojo švietimo ir kitomis įstatymų nustatytomis teisėmis.

32. Pedagogai privalo:

32.1. užtikrinti ugdomų vaikų saugumą, kokybišką ugdymą, pagal  siekius ir galimybes  individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant gerus ugdymo rezultatus;

32.2. suteikti vaikui reikiamą pagalbą. Pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti įstaigos vadovą, socialinį  pedagogą bei Vaiko teisių apsaugos tarnybą;

32.3. siekti, kad kiekvienas ugdytinis gebėtų bendrauti su bendraamžiais, nuosekliai, planingai, profesionaliai ir turiningai organizuoti ugdymo procesą, jam ruoštis.

32.4. ugdyti tvirtas auklėtinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;

32.5. padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus, teikti  vaikams, tėvams (globėjams) pedagoginę pagalbą;

32.6. laikytis teisės norminių aktų ir lopšelio-darželio darbo tvarką nustatančių dokumentų ;

32.7. analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti auklėtinių tėvus, kolegas ir darželio vadovus;

32.8. tobulinti savo kvalifikaciją;

32.9. dalyvauti įvairių įstaigos komisijų, darbo grupių veikloje;

32.10. nešališkai vertinti auklėtinių ugdymosi pasiekimus;

32.11.rengti individualias programas specialiųjų poreikių ugdytiniams, planuoti darbą, pasiruošti ugdomajai veiklai.

33. Pedagogų atsakomybė:

33.1. atsako už vaikų gyvybę ir sveikatą užsiėmimų, papildomų renginių, pasivaikščiojimų, laisvalaikio metu;

33.2.už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus;

33.3. už konfidencialios informacijos išsaugojimą.

33.4. pedagogai, kurie  neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus,

atsako įstatymų nustatyta tvarka.

34. Visų lopšelio-darželio darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybė nurodomos pareigybių aprašymuose, darbo tvarkos taisyklėse.


V. SAVIVALDA


35. Lopšelio-darželio savivalda grindžiama švietimo tikslais, vykdomomis neformaliojo ir formaliojo švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

36. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti  vaikams, auklėtojams, tėvams ( globėjams) ir vietos bendruomenei.

37. Lopšelio-darželio tarybos nuostatus tvirtina lopšelio – darželio direktorius, suderinęs su lopšelio-darželio bendruomene.

38. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai: 2 tėvų (globėjų) atstovai, 1 direktorius, 2 pedagogai, 2 administracijos darbuotojai, 2 aplinkos personalo darbuotojai.

39. Rinkimai į lopšelio-darželio tarybą vyksta remiantis demokratiniais rinkimų principais:

slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžtumu, veiklos  laikotarpis-2 metai.

40. Lopšelio-darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai (pirmininkas negali būti lopšelio-darželio direktorius).

41. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus, posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio tarybos nutarimus, kurie prieštarauja lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, direktorius prašo svarstyti iš naujo.

42. Be lopšelio-darželio tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami su svarstomais klausimais

susiję pedagogai ir tėvai.

43. Lopšelio-darželio taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės  bei vietos bendruomenės nariams.

44. Lopšelio-darželio taryba:

44.1. tvirtina pagrindines darbo kryptis, aprobuoja lopšelio-darželio veiklos programą, nuostatus, sveikatos ir saugos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

44.2. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, vertina lopšelio-darželio vadovų veiklą, pareiškia nuomonę juos atestuojant;

44.3. skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją;

44.4. kontroliuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą, dalyvauja sudarant jos planą.

45. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad lopšelio-darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems  lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo.

46. Pedagogų taryba - nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų

profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

47. Pedagogų tarybos pirmininkas yra lopšelio-darželio direktorius;

48. Pedagogų tarybos posėdžius kviečia ikimokyklinės įstaigos direktorius, posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat  ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

Prireikus gali būti sušauktas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančiųjų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

49. Pedagogų taryba:

49.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

49.2. analizuoja lopšelio-darželio veiklos programą, aptaria ugdymo planus, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;

49.3. aptaria ugdytinių sveikatos, saugos darbe, ugdymo, poilsio ir mitybos klausimus;

49.4. skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

50. Į pedagogų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

51. Kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje veikia tėvų komitetai, kurie sprendžia ne tik grupės, bet ir lopšelio-darželio gyvenimo klausimus, padeda pedagogui organizuoti renginius, išvykas. Komitetai renkami atviru balsavimu iš trijų narių, iš jų išrenkamas pirmininkas.


VI. STRUKTŪRA IR VALDYMAS


52. Lopšelis-darželis pagal ugdymo turinį, vaikų poreikius yra bendrojo pobūdžio:

52.1. ankstyvojo amžiaus grupė (-s) skiriama 1,5-3 metų vaikams;

52.2. ikimokyklinio amžiaus bendrojo ugdymo grupė (-s) skiriama 3-5 metų vaikams;

52.3. priešmokyklinio ugdymo grupė (-s) skiriama 5-6 metų vaikams.

53. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kuris viešo konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Direktorius:

54.1.  vadovauja lopšelio-darželio strateginio plano ir metinių veiklos programų rengimui, jas

tvirtina, vadovauja jų vykdymui, aiškina lopšelio-darželio bendruomenės nariams valstybinę

bei regioninę švietimo politiką;

54.2. atsako už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius su visais bendruomenės nariais, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės formavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią užkertančią kelią  bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

54.3. telkia lopšelio-darželio bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, lopšelio-

darželio veiklos programai vykdyti;

54.4. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia pedagogus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, skiria jiems veiklos funkcijas;

54.5. skiria vadybines funkcijas pavaduotojui ugdymui, ūkvedžiui, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

54.6. inicijuoja darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą ir juos tvirtina;

54.7. analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja vidaus auditą

ir atsako už įstaigos veiklos rezultatus;

54.8. plėtoja bendradarbiavimą su vaiko tėvais (globėjais);

54.9. palaiko ryšius su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, rėmėjais, vietos bendruomene;

54.10. rūpinasi lopšelio-darželio finansiniais, intelektualiniais resursais, labdara, darbų ir civiline  sauga;

54.11. tvirtina metinę įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, suderintą su  lopšelio-darželio taryba.

54.12. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

54.13. sudaro sutartis ir leidžia įsakymus pagal kompetenciją;

54.14. skiria drausmines nuobaudas darbuotojams;

54.15. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kuriam buvo taikomas smurtas,  prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai  informuoja  atitinkamas institucijas;

54.16. atlieka kitas steigėjo priskirtas ir pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

55. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių

dokumentų vykdymą, užtikrina, kad nebūtų vykdoma nepriimtina veikla su vaiku, galinti pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai.

56. Lopšelio-darželio direktorius  atsako už visą įstaigos veiklą ir rezultatus ir atsiskaito steigėjui pagal nustatytą tvarką.

57. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

57.1. atsako už tinkamą dokumentacijos tvarkymą;

57.2. atsako už ugdymo programų ir planų įgyvendinimą laiku, vaikų ugdymo kokybę;

57.3. plėtoja bendradarbiavimą su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), vietos bendruomene;

57.4. koordinuoja lopšelio-darželio vidaus audito vykdymą;

57.5. organizuoja specialiojo ugdymo komisijos darbą;

57.6. teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai;

57.7. stebi ugdymo procesą, analizuoja ir vertina rezultatus;

57.8. skatina pedagogus tobulinti profesinį meistriškumą, dalykiškai bendradarbiauti, atestuotis;

57.9. atlieka kitas pereigybės aprašyme numatytas funkcijas.

58. Ūkvedys:

58.1. atsako už tinkamą dokumentacijos tvarkymą;

58.2. rūpinasi finansinių išteklių paieška įgyvendinant lopšelio-darželio strateginės veiklos programas, projektus;

58.3. rūpinasi lopšelio-darželio pastatų , inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga;

58.4. organizuoja aptarnaujančio personalo darbą;

58.5. vykdo einamąją finansų kontrolę;

58.6. atlieka kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.


VII. PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS


59. Lopšelio-darželio direktorius į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu steigėjo sprendimu  ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Direktoriaus darbo apmokėjimą nustato Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.

61. Direktoriaus pavaduotojas ir vyr.buhalteris į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu steigėjo sprendimu ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio direktorius įstatymų numatyta tvarka.

62. Direktoriaus pavaduotojo, pedagoginio ir kito personalo darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo  ministerijos norminiai aktai, Savivaldybės tarybos sprendimai.

63. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, sudaro su darbuotojais darbo sutartis, supažindina su pareigybės aprašymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos instrukcijomis.


VIII. ATESTACIJA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

64. Lopšelio-darželio direktoriaus ir jo pavaduotojo atestaciją organizuoja ir vykdo steigėjo sudaryta mokyklų vadovų atestacijos komisija, vadovaudamasi Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais.

65. Pedagogų atestaciją vykdo lopšelio-darželio pedagogų atestacijos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Mokytojų atestacijos nuostatais nustatyta tvarka.

66. Pagrindinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo nuostatos:

66.1. nuolat tobulinti savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją;

66.2. atestuotis, pasitvirtinti turimos  kvalifikacinės kategorijos atitiktį pagal pedagogų atestacijos nuostatuose nurodytą tvarką ir kriterijus;

66.3. skleisti savo pedagoginės veiklos patirtį.

67. Pedagogų atestacijos dokumentus tvarko lopšelio-darželio pedagogų atestacijos komisija.


IX. LOPŠELIO – DARŽELIO  RYŠIAI


68. Lopšelis-darželis bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis

(švietimo, sveikatos, kultūros, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos, mokslo studijų institucijomis ir kt.)

69. Lopšelis-darželis dalyvauja programose ir projektuose, organizuoja bendrus renginius su kitais lopšeliais-darželiais, vietos bendruomene ir kt.

70. Lopšelis-darželis gali bendradarbiauti su analogiškomis užsienio šalių institucijomis, sudaryti sutartis dėl pasikeitimo pedagogais, bendrų renginių organizavimo, vadovaujantis veikiančiais įstatymais, gali jungtis į asocijacijas, stoti į taptautines organizacijas, dalyvauti tarptautinėse programose ir projektuose.

X. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS   PRIEŽIŪRA

71. Švietimo stebėseną lopšelis-darželis vykdo pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir jo nustatytą tvarką.

72. Vidaus audito tvarką inicijuoja lopšelio-darželio direktorius.

73. Lopšelio-darželio veiklą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija pagal patvirtintus Mokyklos veiklos priežiūros nuostatus ir nustatytą mokyklos vadybinės ir pedagoginės veiklos išorinio audito metodiką bei rajono savivaldybės administracijos Švietimo , kultūros ir sporto skyrius.

74. Valstybinę lopšelio-darželio veiklos priežiūrą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Telšių apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros tarnyba.

75. Lopšelio-darželio finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę vykdo valstybinės kontrolės įgaliotos institucijos  ir Plungės rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba.

XI. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

76. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja paskirta žeme, Savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

77. Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas, finansuojamas iš:

77.1. valstybės biudžeto lėšų;

77.2. Savivaldybės biudžeto lėšų;

77.3. kitų lėšų šaltinių:

77.3.1. lėšų, gautų iš paramos ir labdaros;

77.3.2. lėšų, gautų už teikiamas paslaugas;

77.3.3. lėšų, gautų už papildomą ugdymą, kursus, renginius ir kt.;

77.3.4. lėšų, gautų iš finansuojamų projektų fondų.

78. Finansines operacijas vykdo lopšelio-darželio vyr. buhalteris. Lopšelis-darželis savo ūkinę ir finansinę veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos norminiais teisės aktais,  Savivaldybės tarybos sprendimais.

79. Pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas, naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

XII. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

80. Lopšelio-darželio nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba  lopšelio-darželio tarybai pritarus.

81. Lopšelio-darželio nuostatai  gali būti keičiami ir papildomi, pasikeitus Bendriesiems nuostatams arba direktoriaus ar lopšelio-darželio tarybos iniciatyva. Naujų nuostatų redakciją, papildymus tvirtina steigėjas.

XII. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

82.  Lopšelis-darželis dokumentų saugojimą ir valdymą vykdo vadovaudamasi Lietuvos         Respublikos archyvų įstatymu, Dokumentų valdymo, apskaitos, rengimo ir įforminimo taisyklėmis, Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle.

XIII. LOPŠELIO-DARŽELIO REGISTRAVIMAS

83.  Lopšelis-darželis registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

XIV. LOPŠELIO-DARŽELIO PABAIGA IR PERTVARKYMAS

84. Lopšelį-darželį reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko steigėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais kriterijais.

85. Lopšelio-darželio direktorius apie įstaigos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą privalo raštu pranešti kiekvieno vaiko tėvams (globėjams) ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki

lopšelio-darželio reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo pradžios.

XV. NUOSTATŲ  ĮFORMINIMAS

86. Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai įforminami vadovaujantis Dokumentų rengimo ir

įforminimo taisyklėmis, visi lapai sunumeruojami.

87. Su lopšelio-darželio taryba suderinti nuostatai, jų pakeitimai ar papildymai teikiami lopšelio-darželio steigėjui tvirtinti.

88. Nuostatai keičiami ir papildomi laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimų.

_____________________________Direktorė                                                                      Rūta Pronskienė
SUDERINTA

Lopšelio-darželio tarybos

posėdžio 2008-08-28

nutarimu, protokolo Nr.V2-7