Menu Close

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukusis ugdymas siejamas su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.
Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdytis kartu su savo bendraamžiais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą (V-1879 Dėl pasirengimo įgyvendinti švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių p… (e-tar.lt).
Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. DE-651 “Dėl Plungės rajono savivaldybės įtraukiojo ugdymo plėtros 2022-2024 metų veiksmu plano patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės įtraukiojo ugdymo plėtros 2022-2024 metų veiksmų planas

Įtraukusis ugdymas l/d “Rūtelė”:

  • ugdymas kiekvienam vaikui;
  • orientavimasis į šeimos ir mokyklos veikimą bendrai, darniai ir kūrybingai;
  • personalizuotas kiekvieno vaiko ugdymas, atitinkantis  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius;
  • ugdymo turinys, pagalba vaikui, mokytojui, mokyklai prieinamas kiekvienam bendruomenės nariui.

Darželis prisiima atsakomybę už kiekvieno vaiko ugdymąsi, individualizuotų mokymo metodų taikymą, aktyvų vaikų dalyvavimą ugdymo procese bei  kokybiškos pagalbos  jiems  teikimą.
Įtraukties darželyje kryptys:

  • stiprinti teigiamas bendruomenės nuostatas į įtrauktį grupėje ir mokykloje;
  • didinti švietimo pagalbos prieinamumą;
  • gerinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai;
  • pritaikyti darželio aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
  • kurti įtraukties įsivertinimo ir stebėsenos sistemą.

Stiprinant bendruomenės nuostatas į įtrauktį, gerinant švietimo pagalbos teikimą lopšelyje-darželyje „Rūtelė“, kuriama švietimo paramos ir pagalbos sistema: dirba švietimo pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas), teikiama švietimo pagalba (užsiėmimai vaikams, specialistų konsultacijos tėvams, pedagogams), kuriamos ugdymo aplinkos (nusiraminimo erdvės, specializuotos erdvės – logopedo ir specialiojo pedagogo kabinetai), tobulinamos pedagogų kompetencijos (SUP poreikių vaikų atpažinimas, metodai, dirbant su SUP turinčiais vaikais), plečiamas mokytojų padėjėjų tinklas.

Ugdymosi pagalbą vaikams lopšelyje-darželyje  teikia juos mokantis mokytojas ir meno mokytojas, neformaliojo ugdymo organizatoriai. Grupės mokytojai vykdo vaikų ugdymosi stebėseną, informuoja švietimo pagalbos specialistus, jei  vaikai turi mokymosi sunkumų ir/ar sutrikimų,  kartu su specialistais konsultuojasi,  kaip  organizuoti veiksmingą mokymosi pagalbą. Nuo mokytojo, kaip vaiko pagalbininko, kompetencijų priklauso  vaiko mokymosi pasiekimai, jo bendra savijauta grupėje, lopšelyje-darželyje. Mokytojas, pastebėjęs vaiko ugdymo(si) sunkumus, elgesio problemas, kai vaiko pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio, kreipiasi į lopšelio-darželio Vaiko Gerovės komisiją. Vaiko Gerovės komisija atlieka įvertinimą dėl švietimo pagalbos skyrimo.  Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo programos pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam Vaikui optimalias ugdymosi sąlygas.
Lopšelio-darželio mokytojai stengiasi atliepti ir vaikų turinčių ypatingų gebėjimų poreikius, pamatyti, atpažinti ypatingus vaiko gebėjimus, diferencijuoti ugdymo turinį ir pasiūlyti būdus ypatingų vaiko gebėjimų plėtotei.