Menu Close

Darbas vasaros laikotarpiu

PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTELĖ” DARBO 2023 M. VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTELĖ” DARBO 2022 M. VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS

 DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO VASAROS METU

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 1. Leisti dirbti vasaros (liepos ir rugpjūčio) mėnesiais ne daugiau kaip 50 procentų Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių.
 2. Nustatyti, kad lopšelis-darželis dirbti negali, jeigu jį realiai lankančių vaikų yra mažiau nei viena grupė (mažiau nei 10 vaikų).
 3. Nustatyti nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. papildomą negrąžinamą avansinį mokestį darbuotojų darbo užmokesčiui iš dalies padengti, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus, kurį būtina sumokėti iki einamųjų metų birželio 20 dienos:
  3.1. 40 eurų per mėnesį, jeigu ugdymo įstaigą lanko vienas šeimos vaikas;
  3.2. 70 eurų per mėnesį, jeigu ugdymo įstaigą lanko du vienos šeimos vaikai;
  3.3. jeigu ugdymo įstaigą lanko trys ir daugiau vienos šeimos vaikų – mokestis už kiekvieną paskesnį vaiką – po 20 eurų per mėnesį.
 1. Nustatyti, kad vasaros laikotarpiu priežiūros paslaugos teikiamos:
  4.1.vaikams, kurių abu tėvai (globėjai) tuo laikotarpiu dirba ir kartu su prašymu ugdymo įstaigai pateikia pažymas apie tai, kad tuo metu jie neatostogauja. Jeigu įstaigoje vasaros mėnesiais grupėse yra laisvų vietų, vaikai gali būti priimami nepateikiant pažymų apie tėvų atostogas;
  4.2.socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teikimu;
  4.3.vaikams, kurių tėvai pateikia argumentuotą prašymą, jog dėl svarbių priežasčių vasaros laikotarpiu negali užtikrinti vaikų priežiūros (gavus tokio pobūdžio prašymą, galutinį sprendimą dėl ugdymo paslaugos teikimo vaikui priima ugdymo įstaigos vadovas).
 2. Nurodyti ugdymo įstaigų vadovams, vadovaujantis sprendimo 4 punkte išdėstytais kriterijais, priimti vaikus ir iš kitų rajono ikimokyklinį ugdymą teikiančių, bet liepos ir rugpjūčio mėnesiais, nesusidarius visai grupei, nedirbančių, įstaigų. Priimant vaikus iš kitų įstaigų, sudaryti laikinąsias sutartis su tėvais, nurodant grupių darbo trukmę, mokėjimo už paslaugas tvarką ir kitus būtinus įstaigos bei tėvų įsipareigojimus.
 3. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. T1-141 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros metu“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Audrius Klišonis