Menu Close

Švietimo pagalbos specialistų paslaugos

LOGOPEDO VEIKLA DARŽELYJE:

 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, esant reikalui Plungės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus;
 • dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE:

 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems negalias, sutrikimus ar mokymosi sunkumus;
 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą lopšelyje – darželyje;
 • bendradarbiauja su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, dirbančiais su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais bei  Plungės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • numato ugdymo tikslus ir uždavinius,  jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių turinčių vaikų poreikius ir galimybes bei juos taiko;
 • rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines programas;
 • padeda specialiųjų poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • konsultuoja  pedagogus, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
 • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių vaikų amžių, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • dalyvauja lopšelio- darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas