Menu Close

Veiklos sritys

MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Pagrindinė veiklos  sritis: švietimas, kodas 85.
2. Pagrindinės veiklos  rūšys:
2.1. ikimokyklinis ugdymas,  kodas  85.10.10;
2.2. priešmokyklinis ugdymas,  kodas 85.10.20;
2.3. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
3.2. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
3.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
3.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
3.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
3.6. Mokykla gali užsiimti ir kita veikla, numatyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
4. Mokykla yra labdaros ir paramos gavėja.
5. Mokyklos veiklos tikslai:
5.1. tapti modernia, efektyviai dirbančia Mokykla, orientuota į vaiką, jo gebėjimus, propaguojančią darnios gyvensenos ugdymą;
5.2. padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.
6. Mokyklos uždaviniai:
6.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą;
6.2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius;
6.3. teikti vaikams reikiamą pagalbą;
6.4. kurti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityviąją patirtį;
6.5. užtikrinti sveiką ir saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo/si aplinką;
6.6. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą;
6.7. siekti deramo vaiko socializacijos lygio ir reikiamo pasirengimo mokyklai;
6.8. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, atlikti visuomenės kultūrinio ugdymo funkcijas.
7. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus uždavinius:
7.1. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, rengia kitas vaikų amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas;
7.2. organizuoja ugdymą specialiųjų poreikių vaikams, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri koordinuoja švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą ir atlieka su vaiko gerove susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. vykdo Ikimokyklinio ugdymo bei Priešmokyklinio ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;
7.4. vykdo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
7.5. dalyvauja vaikų ugdymo (si) pasiekimų tyrimuose;
7.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą Mokyklos bendruomenei;
7.7. organizuoja tėvų pareigų turėtojų pageidavimu nemokamas ir mokamas papildomas vaikų ugdymo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;
7.9. rengia metodines priemones vaikams ir pedagogams, kuria mokomąsias priemones;
7.10. bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitomis švietimo, mokslo institucijomis;
7.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais švietimo aprūpinimo standartais;
7.12. organizuoja vaikų maitinimą, vykdo vaikų maitinimo priežiūros priemones;
7.13. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja tėvų pareigų turėtojų švietimą;
7.14. atlieka vidinį Mokyklos įsivertinimą, vykdo mokytojų atestaciją;
7.15. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;
7.16. sudaro galimybę atsiskleisti vaikų gebėjimams neformaliojo vaikų švietimo veikloje teisės aktų nustatyta tvarka;
7.17. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.