Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Komisijos paskirtis – rūpintis saugios ir palankios ugdytiniams aplinkos kūrimu, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), organizuoti švietimo pagalbos teikimą ugdytiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Vaiko gerovės komisija nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, socialinės pagalbos vaikui, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą, teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą.

Lietuvos Respublikos ŠMM įsakymu patvirtintas „Mokyklos VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas“

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamentas 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas