Menu Close

Mokestis už maitinimo paslaugą

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-259 “Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimas”

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-259 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO SPRENDIMO PAKEITIMO

2023 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-293
Plungė

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Pakeisti Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-259 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“(kartu su 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-90):

1.1. 3.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„3.4. Savivaldybės tarybos nustatytas mėnesinis mokestis – 9,50 Eur ugdymo ir bendroms įstaigų reikmėms, kuris naudojamas pagal įstaigų patvirtintą tėvų įmokų vaiko ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti naudojimo tvarkos aprašą priemonėms, priskiriamoms trumpalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymui įgyvendinti bei ugdymo aplinkai kurti, higienos, dezinfekcinėms ir valymo reikmėms įsigyti, paslaugoms, susijusioms su ugdymo įgyvendinimu, pažintinei, kultūrinei ar edukacinei veiklai apmokėti. Šis mokestis skaičiuojamas nepriklausomai nuo lankymo dienų ir teikiamų mokesčio lengvatų, išskyrus laikotarpį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Liepos–rugpjūčio mėnesiais mėnesinį mokestį moka tik įstaigą lankančių vaikų tėvai.“

1.2. 3.5.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„3.5.3. kuriems Savivaldybės mero potvarkiu yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.“

1.3. 5.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„5.2. Savivaldybės mero potvarkiu yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas“.

 1. Papildyti Aprašą 3.6.3 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„3.6.3. vaikui išvykstant/keičiant įstaigą (skaičiuojamas mokestis už einamojo mėnesio dienas iki prašymo išbraukti iš įstaigos ugdytinių sąrašų pateikimo).“

 1. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2024 metų sausio 1 dieną.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                        Audrius Klišonis

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-259 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-90
Plungė

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Pakeisti Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-259 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1. papunktį ir išdėstyti jį taip:
  „3.1. Mokestis už maitinimą – 100 procentų vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną vaiko lankytą ir nepateisintai nelankytą dieną:
  3.1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,68 Eur, pietūs – 1,22 Eur, vakarienė – 0,80 Eur;
  3.1.2. besimokantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą vaikams: pusryčiai – 0,74 Eur, pietūs – 1,36 Eur, vakarienė – 0,90 Eur;
  3.1.3. besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikams: pusryčiai – 0,74 Eur, vakarienė – 0,90 Eur. Mokestis už pietus vaikams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kompensuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos;
  3.1.4. savaitinėje lopšelio-darželio „Pasaka“ specialiojo ugdymo grupėje: naktipiečiai – 0,50 Eur“.
 1. Papildyti Aprašą 5.3. papunkčiu: „Vaikas auga nuo karo veiksmų į Lietuvą atvykusių karo pabėgėlių šeimoje, pateikus Migracijos departamento išduotą registracijos dokumentą (6 mėnesius nuo registracijos dokumento datos).“
 2. Pripažinti netekusiais galios Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimus:
  3.1. 2007 m. spalio 25 d. Nr. T1-11-257 „Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos patvirtinimo“;
  3.2. 2008 m. sausio 31 d. Nr. T1-7 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-11-257 „Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jį keitusį sprendimą;
  3.3. 2009 m. gruodžio 23 d. Nr. T1-312 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  3.4. 2021 m. sausio 28 d. Nr. T1-8 „Dėl vaiko maitinimo kainos Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo“.
 1. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2022 metų gegužės 1 dieną.

Savivaldybės meras                                                                                                                                     Audrius Klišonis

Už darželį galima sumokėti pervedant pinigus į
Luminor banko sąskaitą
Nr.LT814010043000155186
BŪTINA: nurodyti grupę, vaiko vardą, pavardę, už kurį mėnesį mokama.   Pervesti tikslią pinigų sumą.

Mokestis už vaikų išlaikymą darželyje
(maitinimo normos patvirtintos Savivaldybės tarybos sprendimu)

1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 100 % – 3,00 Eur.
2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs) – 70% – 2,10 Eur.
3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 75% – 2,26 Eur.
4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% – 1,36 Eur.
5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) – 30% – 0,90 Eur.
6. Maitinimas 1 kartą ( pusryčiai) – 25 % -0,74 Eur.

Už 21 lankytą dieną su 3 kartų maitinimu – 63,00 Eur.

70% – 44,10 Eur.
75% – 47,46 Eur.
45% – 28,56 Eur.
25% – 15,54 Eur.

Skaičiuojamas papildomas 9,50 Eur. mokestis už mėnesį (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų).

Viso už 21 lankytą dieną su 3 k. maitinimu – 72,50 Eur.

Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje

1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 100 % – 2,70 Eur.
2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs) – 70% – 1,90 Eur.
3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 75% – 2,02 Eur..
4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% – 1,22 Eur.
5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) – 30% – 0,80 Eur.
6. Maitinimas 1 kartą ( pusryčiai) – 25 % – 0,68 Eur..

Už 21 lankytą dieną su 3 kartų maitinimu – 56,70 Eur.

70% – 39,90 Eur.
75% – 42,42 Eur..
45% – 25,62 Eur.
25 % – 14,28 Eur.

Skaičiuojamas papildomas 9,50 Eur. mokestis už mėnesį (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų).

Viso už 21 lankytą dieną su 3 k. maitinimu – 66,20 Eur.