Menu Close

Laisvos vietos

Laisvos vietos:

Grupė Laisvos vietos Gimimo metai

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ skelbia atranką

Mokytojo padėjėjo pareigoms (0,6 etato) užimti

Įstaiga Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“, A. Jucio 38, Plungė, 90151
Skelbimo įvadas Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ skelbia pretendentų atranką Mokytojo padėjėjo pareigoms užimti nuo 2022 m. vasario 1 d.

Darbo krūvis – 0,6 etato, darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybės lygis – C.

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII – 198, galiojanti suvestinė redakcija 2022-01-01).

Atlyginimas – 809,60 Eur/mėn. už 1 etatą, neatskaičius mokesčių.

Pareigos Mokytojo padėjėjas
Reikalavimai Mokytojo padėjėjo pareigoms priimamas dirbti asmuo,  ne jaunesnis, kaip 18 metų, turintis ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą, nustatyta tvarka išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus, susipažinęs su darbo saugos, elektrosaugos reikalavimais, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą.

Mokytojo padėjėjas turi:

1. žinoti sanitarinės-higieninės grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūros, vaikų maitinimo ypatumus;

2. gebėti bendrauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

3. bendradarbiauti su grupės mokytoju ir ugdytinių tėvų pareigų turėtojais;

4. dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti demokratiškų, komunikacinių, organizacinių gebėjimų;

5. naudotis ryšių ir kitomis informacijos perdavimo priemonėmis.

Funkcijos Mokytojo padėjėjas privalo:

1. padėti aprengti ir nurengti vaikus, kloti jų lovytes, padėti vaikams plautis rankas, atnešti į grupę maistą iš virtuvės, padėti IU/PU mokytojui patiekti vaikams, serviruoti stalus ir pateikti maistą, plauti indus, pasirūpinti virintu vandeniu vaikams burnai skalauti, keisti patalynę, rankšluosčius, servetėles pagal grafiką;

2. lydėti vaikus į tualetą, lauką, salę, išvykas, ekskursijas;

3. naudoti plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios įtrauktos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą LR Sveikatos apsaugos ministerijos;

4. kartu su IU/PU mokytoju plauti žaislus, prižiūrėti grupės augalus, gėles, tvarkyti savo grupės aikštelės teritoriją;

5. bendradarbiauti su IU/PU mokytoju, padėti ugdymo procese;

6. padėti IU/PU mokytojui priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1.    Prašymas leisti dalyvauti atrankoje Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktoriaus vardu;

2.    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3.    išsilavinimą, profesinį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

4.    atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data Dokumentus su nuoroda „Mokytojo padėjėjas iki 2022-01-25 15.00 val. galima siųsti el. paštu rutele@plunge.lt, ar registruotu laišku adresu A. Jucio 38, Plungė, 90151.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui.

Kvietimo pokalbiui data – 2022 m. sausio 27  d.

  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui
Atranka 2022 m. sausio 28 d. 10.00 val.
Kontaktinė informacija Plungės l. d. „Rūtelė“ direktorė Kristina Valienė

tel. 8 671 17902; el. p.: rutele@plunge.lt

Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė Kristina Valienė