Menu Close

Laisvos vietos

Laisvos vietos:

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ skelbia atranką

Logopedo pareigoms (0,75 etato) užimti

Įstaiga Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“, A. Jucio 38, Plungė, 90151
Skelbimo įvadas Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ skelbia pretendentų atranką Logopedo pareigoms užimti nuo 2023 m. spalio 1 d.

Darbo krūvis – 0,75 etato, darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII – 198, galiojanti suvestinė redakcija 2023-01-01).

Atlyginimas – 1131,35 – 1588,91 Eur/mėn. už 0,75 etatą, neatskaičius mokesčių.

Pareigos Logopedas
Reikalavimai Logopedas turi:

1.   Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;

2.   mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą arba išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

3.   gebėti vertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos, komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;

4.   išmanyti ir efektyviai taikyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus;

5.   gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Funkcijos Logopedas:

1. teikia pagalbą vaikams, pritaiko ugdymo turinį, metodus ir priemones;

2. dalyvauja  bendrajame ugdomajame procese, su kolegomis derina vaikų ugdymą, pagalbą;

3. laiku pildo ir tvarko pedagoginės veiklos dokumentaciją, teikia rekomendaciją mokytojui ir institucijoms;

4. dalyvauja bendruose ikimokyklinės įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

5. bendradarbiauja su šeima, teikia informaciją ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1.   Prašymas leisti dalyvauti atrankoje Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktoriaus vardu;

2.   Gyvenimo aprašymas (CV);

3.   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4.   išsilavinimą, profesinį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

5.   atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data Dokumentus su nuoroda „Logopedasiki 2023-10-05 galima siųsti el. paštu rutele@plunge.lt ar registruotu laišku adresu A. Jucio 38, Plungė, 90151.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas Pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui. Kvietimo pokalbiui data – 2023 m. spalio 5 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui
Atranka numatoma 2023 m. spalio 6 d. 10.00 val.
Kontaktinė informacija Plungės l.d. „Rūtelė“ direktorė Kristina Valienė, tel. 8 660 94084; el. p.: rutele@plunge.lt

 

Grupė Laisvos vietos Gimimo metai

Plungės rajono savivaldybės informacija
Dėl priėmimo į mokyklas 2023–2024 mokslo metams

Pranešame, kad 2023 m. vasario 1 d. prasideda prašymų priimti mokytis Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2023–2024 mokslo metais priėmimas.

Prašymai registruojami adresu https://www.registruok.lt/go.php/Registruoti727

PRAŠYMŲ UGDYTIS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRGRAMAS, TEIKIMO GRAFIKAS

Tėvai pildo (koreguoja) prašymus Siunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymo Tėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)
Nuolat
(visus metus)
Birželio 1 d. Birželio 2 d. – birželio 16 d.
Liepos 10 d.
(į likusias laisvas vietas)
Liepos 10 d. – liepos 21 d.
Rugpjūčio 24 d.
(į likusias laisvas vietas)
Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Vaikai priimami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes pagal amžių. Vieta eilėje skiriama pagal nurodytą pirmumo teisę bei prašymo pateikimo datą, laiką.

Pirmenybė priimant teikiama:

  • priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau lanko įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (pateikiamas tik rašytinis prašymas įstaigos direktoriui);
  • našlaičiams, globojamiems ir (ar) įvaikintiems vaikams;
  • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko (mokosi) toje pačioje įstaigoje;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba toje įstaigoje;
  • vaikams, kurių tėvai dalyvauja Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programoje;
  • vaikams, kuriems Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo įstaigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir (arba) pirmumo kriterijų skaičių.

Aktualiausia su priėmimu susijusi informacija skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.plunge.lt/veiklos-sritys/svietimas/priemimas-i-ugdymo-istaigas/